Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra đời đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, từ đây hệ thống Ngân hàng Việt Nam được chia thành 2 cấp. Với tư cách là ngân hàng của các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng; các ngân hàng chuyên doanh (ngân hàng thương mại quốc doanh) thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng.

Hệ thống Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Bình Định nói riêng là một trong các ngân hàng chuyên doanh ra đời và đi vào hoạt động từ tháng 07/1988. Hơn 25 năm qua là một chặng đường phấn đấu đầy khó khăn, gian khổ. Quá trình đó đã ghi nhận sự phát triển và trưởng thành của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tỉnh Bình Định.

Từ một chi nhánh ngân hàng chuyên doanh ra đời theo Nghị định 53/HĐBT, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bình Định đã qua 5 lần “thay tên đổi họ”. Cùng với sự thay đổi đó là sự biến đổi về chất trong mô hình quản lý và hoạt động của chi nhánh, đó là:

– Tháng 12/1990, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định số 603/NH-QĐ chuyển Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh Bình Định thành Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bình Định. Kể từ đây mọi hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp được điều chỉnh theo Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính.

– Tháng 09/1992, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ra Quyết định số 209/NHNo-QĐ, giao nhiệm vụ quản lý các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh: Phú Yên, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Gia Lai, Kontum về một số mặt nghiệp vụ và được mang một tên gọi mới “Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Khu vực IV – Bình Định”.

– Tháng 06/1994, theo yêu cầu quản lý của ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ký Quyết định số 93/NHNo-QĐ thành lập Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tại Khu vực Miền Trung, đóng tại Qui Nhơn, trên cơ sở sắp xếp lại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Bình Định. Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tại Khu vực Miền Trung chịu trách nhiệm trực tiếp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định (đảm nhận nhiệm vụ chính của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bình Định) và quản lý 11 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và 3 tỉnh Tây Nguyên.

– Tháng 06/1998 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê chuẩn điều lệ và các chi nhánh thành viên của NHNo&PTNT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam ra Quyết định số 203/QĐ-NHNo-02 thành lập lại Chinh nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho đến ngày hôm nay.

Hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo được niềm tin với cấp uỷ, chính quyền tỉnh, giữ được tín nhiệm trong kinh doanh, xứng đáng là ngân hàng góp phần vào sự ổn định và phát triển nông nghiệp, nông thôn.